Tellimistingimused

Tellimistingimused

Event Catering (Pakkuja) esindaja poolt koostatud kirjalik hinnapakkumine (Pakkumus) kehtib ühtse tervikuna ning on kliendi esindajale (Tellijale) catering-teenuse (Tellimus) tellimise vormistamise ja selle kinnitamise aluseks.

Tellimuses märgitud osalejate üldarvu on Tellijal võimalik muuta, seda Pakkujat hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva ette teavitades. Juhul kui Tellija viivitab info edastamisega põhjendamatult on Pakkujal õigus jätta Tellimuse maht korrigeerimata ja väljastada arve täissummas, viimase Tellija poolt kinnitatud Pakkumuse alusel.

Pakkuja poolt koostatud  Pakkumus sisaldab detailset infot tellitud toodete ja teenuste kohta, mille koostamise aluseks on eelnev Tellija esindajalt laekunud info. Tellijal on õigus teha ettepanek Pakkumuse sisu muutmiseks ja täiendamiseks kuni 7 (seitse) kalendripäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva. Tellija kinnitab omapoolse Tellimuse kirjalikult, hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne sündmuse toimumise kuupäeva. Juhul kui Tellija tühistab juba kinnitatud Tellimuse hiljem kui 7 (seitse) kalendripäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva on Pakkujal õigus esitada Tellijale arve 50% ulatuses Tellimuse kogumaksumusest, et katta sellega Tellimuse ettevalmistusega seotud tegevuskulud.    

Peale Tellimuse täitmist esitab Pakkuja hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva  jooksul Tellijale korrigeeritud Pakkumuse, milles on välja toodud lõplikud ja Tellijaga sündmuse vältel kooskõlastatud lisakulud (lisajoogid, teeninduse ületunnid, jm. lisateenused), kusjuures tagasiarvestus ei toimu juba avatud joogipudelitele. Lisaks on Tellijal kohustus hüvitada lõhutud ja kaotatud inventari maksumus vastavalt Pakkuja poolt kehtestatud kehtivale hinnakirjale (rendihind x 10), juhul kui vara hävinemise või kadumise on põhjustanud Tellija või temaga seotud isiku tegevus.

Kõik Pakkujale suunatud pretensioonid esitab Tellija kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Tellimuse täitmist. Hilisemaid pretensioone ei ole Pakkuja kohustatud menetlema.

Maksetingimused

Kinnitatud Pakkumuse alusel esitab Pakkuja Tellijale ettemaksuarve  vähemalt 50% ulatuses Tellimuse kogusummast, juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti. Ettemaksu mittelaekumisel ettenähtud ajaks jätab Pakkuja endale õiguse loobuda Tellimuse täitmisest.

Tellijal on õigus tasuda Tellimuse eest ühes osas, kokkulepitud tähtajaks, peale Tellimuse täitmist juhul kui ta on eelnevalt sõlminud Pakkujaga ostu-müügilepingu või esitanud Tellimuse kinnitamisega samaaegselt tasumist tõendava garantiikirja.